X
تبلیغات
❀◕ ‿ ◕❀دُختـَــر بـَهــآر ❀◕ ‿ ◕❀


Home | Archives | Links | Profile | ©     
پســـــتهــــ ثآبــــــت
یکشنبه 5 آذر1391 1:53 دُختـَــر بـَهــآر


مینویســـــــــــــمـ.

بــَــــرآی چه کــَـــســــــیـــ؟

بَـــــرآی دِلـَـــمـ؟

بــَـــــرآی دِلـــَــشـ؟

یــآ بـــــَــــــرآی دِلـــَــــتـ؟

نِـــمــیــدآنــَــــمـ.

نِـمـــــیدآنــَـــد.

وَلـــی تو مــــــیدآنیـ!

مـــــیدآنـــی کـهـ قـَلـَمــَم بــَرآی چـــــه کَســــی میـــنـــــِویـــــسَــد.

وَ مـــــــیدآنــــــــَــم کـه تو هـــَـــســـــتی.

زیـــــرآ حُـضــورَت به دَســــــــتآنــــَم اُمـــــــــید نِـــــوشتَــــن مـــیـَبـخشَـــــــد.

پَسـ میـــــنِـــویسَـــــم به یآد کَـــــــسی که

هـــــــــیچگآه تَنهآیم نـَگــُذآشـــــــت.

وَ دَر هَــــــر کـــــــــآری هَـــــمرآهَـــم بـــود.

وَ بآ تـــــَمآم بََََََـــــدی هآیــَُم حُـــضـــــور مَرآ پَذیـُــــرفـــــت.

پَــس مـــــــیـــــنـــــِویـــــــسَـــم

به یاد تو

وَ بـــه نآم تـــــو
                                             ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ ๑ ๑ ๑                                                


سـیلآآآآآآآآآآآآم!!!!

به وب ما خوش اومدید.....

من صبآم.......(دُختـَــر بـَهــآر)

مدیر این وب.

و این وب رو با دو تا از دوستام اداره میکنم.

مهـــــــــــــــلا و مــــــــــــونس 

اینجا خاطراتمون و جک و هرچی بگی+رمانم رو مینویسیم!!!!

نظر فراموش نشه!

تبادل لینک هم با کسایی میشه که یه مدت ثابت سر بزنن بعد خودم لینکشون میکنم.

اگه خواستین مارو لینک کنین ولی انتظار نداشته باشین ما هم فرتی لینکتون کنیم...

باس زود به زود سر بزنین...

همین دیگه......

دوستتون داریم..

فعلا بـــوس!


252
پنجشنبه 21 فروردین1393 12:53 مــــــــــونِـــس

سلام...

این جانب مونسم...صبا منم باید شماره بزارم؟؟؟؟....گذاشتم.

جهت گمراه نشدن گفتم!!!خخخخ!!!

ادامه مطلب رو داشته باش.

251
پنجشنبه 14 فروردین1393 14:59 دُختـَــر بـَهــآر

عاشقه این قشمه سهرابمنه تو می مانی  و  نه اندوه

و  نه هیچیک از مردم این آبادی ...

به حباب نگران   لب یک رود    قسم

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت

غصه هم می گذرد

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...

لحظه ها عریانند

به تن لحظه خود  ،  جامه اندوه مپوشان هرگز..........

 

250
دوشنبه 11 فروردین1393 2:11 دُختـَــر بـَهــآر

الان یه لحظه احساس کردم خدا منو با خاک یکسان کرد!!!!!!!!!!!

قشنگ بهم فهموند که خودش بهترینه و به بهترین نحو میتونه کاره ادمو راست و ریس کنه!!!!!!!!!

خداجون عاااااااااااااااشقتم!!!

اونقد که نمیدونی چقده!!!!!!!!!!!

یه کاری کن همه چی همونجوری که خودت صلاح میدونی خوشحالم کنه!!!

منه خبیثو میبینی چجوری دعا میکنم!!

چیکار کنم دیگه یه بنده ی ملتمس مخلصم..

فداتتت!

249
یکشنبه 10 فروردین1393 14:43 دُختـَــر بـَهــآر

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪ ﺟﻠﻮﻡ .
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﮔﻮﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ؟
ﮔﻔﺖ ﮔﻮﻫﻪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ!
ﮔﻔﺘﻢ ﮔﻮﻫﻪ ﻣﻨﻮ؟ !
ﮔﻔﺖ ﻧﺨﯿﺮﻡ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻫﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ!!!
ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮﺏ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺨﻮﺭ
ﮔﻔﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮔﻮﻩ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﺭﺑﻄﯽ
ﻧﺪﺍﺭﻩ !
ﺑﻌﺪﺷﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﮔﻮﻫﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ...
ﯾﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻓﺖ ﺟﻠﻮ ﺗﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯿﺰﺩ ﺑﻪ ﯾﻪ ﻣﺮﺩﻩ
ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﮔﻮﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ؟
ﻣﻨﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﺭﻓﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮔﻮﻫﻪ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﺍﻻﻥ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻢ 110 ﺑﯿﺎﺩ ﮔﻮﻫﺖ ﮐﻨﻪ !
ﺑﻌﺪ ﯾﺎﺭﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﺍﺍ ﺯﺭﻧﮕﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﮔﻮﻫﺶ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺶ؟ !
ﺑﻪ ﯾﺎﺭﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﭼﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﻂ ﮔﻮﻩ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ؟
ﮔﻔﺖ ﮔﻮﻩ ﻧﺨﻮﺭ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮔﻮﻫﺖ ﻣﯿﮑﻨﻤﺎ !
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ
ﻋﺠﺐ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﮔﻮﻫﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻨﺎﺍﺍ !
ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺭﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﯽ ﮔﻮﻩ ﺧﻮﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ؟
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺳﻪ ﺗﺎﯾﯽ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎ ﺍﮔﻪ ﮔﻮﻩ ﺧﻮﺭ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﯼ
ﺑﻌﺪ ﭘﻠﯿﺴﻪ ﮔﻔﺖ ﺁﻗﺎ ﻣﻦ ﮔﻮﻩ،ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ!
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﺎﺯﻩ ﮔﻮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺳﯿﺮﻡ !
ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻼ ﺍﺯ ﮔﻮﻩ ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯿﺎﺩ
ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻝ ﻧﺎ ﺑﺎﻭﺭﯼ ﺍﻭﻥ ﯾﺎﺭﻭ ﺭﻓﺖ ﺧﻮﺭﺩﺵ !
ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻮﻩ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻩ ﮐﻪ ﮔﻮﻩ ﺧﻮﺭﻩ !
ﮔﻮﻩ ﺧﻮﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﻭﻥ ﯾﺎﺭﻭ ﺑﻮﺩﻩ !
ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﮔﻮﻭﻭﻭﻭﻩ

248
جمعه 8 فروردین1393 18:39 دُختـَــر بـَهــآر

اقا بزن کف قشنگرو به افتخار سامی که تو playlist من و تو این عشقه تو 100 تا اهنگ شد 9!

ای جونم 3!!!!

hmg هم 2!!!!!!

فــــــــــــــدآش!

247
جمعه 8 فروردین1393 18:20 دُختـَــر بـَهــآر

جیش العدل سربازمونو کشته من هر کار میکنم حالم عوض نمیشه اونوقت بی بی سی فارسی هنوز به جیش العدل نمیگه گروه تروریستی و میگه "گروهی که دولت ایران آنها را تروریست میخواند."
بی بی سی عزیز. خیلی گوه و عوضی هستید. ریدم تو سازمان ملل متحدتون و خودتون و همه منش و پندار و کردارتون..

246
چهارشنبه 6 فروردین1393 18:35 دُختـَــر بـَهــآر

 سلاامی دوباره چو بوی خوش اشنایی!!!

من الان دارم از یه شکست عشقی بر میگردم که حداقل 50 تا تون اگه توش میبودین الان حقش بود خودتونو جر میدادین!!!

ولی من الان فرت و فرت یادم که میاد میخندم!!

فقط سرعت ارسال درخواستام به خدا بسیار کند شده!!

من تا پریروز میگفتم خدایا لدفا اهنگ سامی پخش کن و هویجور فرت و فرت همه چی پخش میشد جز سامی!!

اما الان از دیشب که من وارد شکست شدم تا الان 6 بار اهنگ سامی داده!!!

خیلی هم شیک..فقط این کار در جنبه ی ریدمان به حال ماست!!!

اینجانب تا لحظه ای که موهام رنگ دندونام بشه نمیتونم عشقی رو به فرجام برسونم!!

چون تا الان که هر کی بود زن داش!!

الانم این کلا مارو دوست نداره!!!

دیگه منم باید عمرمو پای نت صرف پست گذاشتن و لایک کردن استاتوس های عاشقونه ی اینو اون کنم!!!!!

دیگه خلاصه که هر چی عقده ی اهنگی بود تخلیه شد و همش دانلود شد!!!!!!!!

از ادمایی که مغرورن و معلوم نیس با خودشون چند چندن متنفرم!!

ریدم به سرشون!!!

اینم یه نصیحت 7 ماه برای شناختن افراد زمانی بس کم است!!!!بسی کم!!

ینی در واقع هر چی فک میکنید دربارش فهمیدید همش گوز هوایی هستش و در واقع از نظر اوشون یه چیزایی هستید که به قول عمو تتل تو جم جاش نیس بگم!!

حتی اگر در صورت لبخند زدن به اون شخص از شدت ذوق با کله بره تو دیوار و حتی اسم خودتونو توام با کلی شوق از زبونش شنیده باشد!!!

شاهد تغییر مسیر اون به سمت مدرسه ی خودتون باشید اینا هیچکدوم دلیل محکمه پسندی نیس و یه موقع خر نشید بهش ابراز علاقه کنید که بسیار شیک ریده میشه به هیکلتون!!تجربه کردم که میگما!!

در صورت وقوع ریدمان به شدت لبخند بزنید و از یاداوری اون مسئله پرهیز کنید و مدام به صحنه ای که قرار ک** خودشو و هفت جد و ابادشو پاره کنید بیاندیشید تا میزان زیادی شادی به شما روی بیاورد!!!!!!

الان من خدارو شاکرم که در شهر خودمان نیستم که به اندیشه های شیرین خودم جامه ی عمل بپوشونم!!!!!!!!!

الان به میزانی دلخواه ارامش یافتم....

+ریدم تو این میکس رادیو جوان!!!به جای میکس نوروزی ریدمان نوروزی تحویل ملت داده!!!

خلاصه که اره دیگه...امسال خدا اینقد زود جواب دعای سال تحویلمو داد!!!روز پنچم!!

اصن شگفتا فک نمیکردم اینقد زود دعای سال تحویلم به فاک بره!!

قربون همگی بای!!

245+جک
سه شنبه 5 فروردین1393 18:22 دُختـَــر بـَهــآر


یه سوال فنی :

سال 93 با جمعه شروع میشه، با جمعه هم تموم میشه 

بین التعطیلین حساب نمیشه ما چمدونامونو ببندیم !؟

++++++

حدیث سال 93:

همانطور با آجیل دیگران رفتار کن، که دوست دارید با آجیل شمار فتار کنن! :))

++++++++++++

اقا یه نصیحت دوستانه و برادرانه…

تو سال جدید کینه ها و کودورت ها رو بریزین دور،

تا برای کینه ها وکودورت های جدید جا باشه :|

++++++++++

مورد داشتیم دختره مرگ مغزی شده 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خانوادش کلیپسشو اهدا کردن

++++++++++


يه سري از خانما به قدري توشون پروتز و سيليكون به كار رفته كه وقتي بميرن . . . . 

طبيعت رو نابود ميكنن تا تجزيه بشن:|

+++++++++++

تاریخ تمام شدن آذوقه آجیل عید:
بادام هندی ۲۹ اسفند
پسته ٢ فروردین
بادام ٤ فروردین
فندق ٥ فروردین
تخم کدو ١١ فروردین
تخمه ژاپنى ١٣ فروردین
نخودچى ٢٨ آبان!

+++++++++++

سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی...

صدا و سیما داره خودشو خفه میکنه این اسمو گوشه تصویر بنویسه ولی نمیشه

:)

++++++++++

رفتم عید دیدنی پسته ها و فندوقاشون خندون نبود یه ضد حالی خوردم که نگو
تصمیم دارم تو عید دیدنی بعدی با پاره آجر برم.

++++++++

گذشت از زمان اون ضرب المثلی که میگفت مادر رو ببین دختر رو بگیر
الان دیگه مادر رو ببین تعداد عمل جراحی های دختر دستت بیاد

+++++++

فال حافظ گرفتیم، 

تو شعرش از زلفِ یار و معشوق و جام و باده و  شراب و اینا همش گفته، 

اون پایین تو تفسیرش  

نوشته در خواندن نماز کاهلی نکن :|

++++++++++

شما حساب کن ببین چقدر قیافه‌های دخترای دوران حافظ و سعدی ضایع و لهِ داغون بوده که، خال

کنج لب یار آپشن محسوب میشد واسشون!!

+++++++++++

همیشه یه جوری کار کنید که همه، کار نکردنتونو ترجیح بدن

+++++++


از امروز هم یه بدبختی که داریم اینه : 

قدیم یا جدید؟!

++++++++

بچه ها یه سوال مهم:

وقتی شماره ی سال رو خلاصه میکنیم

 مثل سال ۹۳ وقتی سال ۱۴۰۰ برسه

چطوری باید خلاصش کنیم؟؟؟؟؟؟؟

باید بنویسیم ۰۰؟

 عآغآ یه فکری بکنید توروخدا مخم پوکید!!!!!!!!

+++++++++

از مهمترین مزیتهای زندگی در کانون گرم خانواده نسبت به زندگی مجردی،

تقسیم پشه ها بین اعضای خانوادست..

++++++++++++

یه بار رفتم سوپر

میخواستم بگم اقا مایع دستشویی داری؟ حول شدم برگشتم گفتم اقا دستشویی داری؟؟

خدا شاهده هنوزم که هنوزه از 3کیلومتری مغازش رد نمیشم

+++++++++


أأأههه این صدا و سیمام شورشو درآوورده هااااا...

 چند وختیه فیلم کره ای دیگه نمیذاره قیمت

اجناس چوسان قدیم از دستمون دررفته...

مسولین لدفن رسیدگی کنن دیگه

++++++++

اعتراف می کنم اولین بار که کلمه وزین خوشگوظرفونی رو تو تبلیغ مایع ظرفشویی اسپیف دیدم تا یه ساعت هنگ بودم تا تونستم هضمش کنم.

++++++++

چه رسم مسخره ای دارن خارجی ها که زانو میزنن خواستگاری میکنن
مثل مرد پاشو خواستگاری کن،اگه گفت نه،همونجا یه 4 لیتری اسید بپاش 
تو صورتش!!!

++++++++

کشاورزی مشغول پاشیدن بذر بود مرد مغروری به او رسید و با تکبر گفت ... بکار بکار که هر چه بکاری ما میخوریم. کشاورز نگاهی به او انداخت و گفت ... دارم یونجه میکارم!!!!

+++++

به مامانم میگم بگرد یه دختر خوب واسم پیدا کن. میگه برو بابا حوصله ندارم

میگم پس خودم یه دختر خوب پیدا میکنم. میگه خیلی خیلی بیجا کردی!!!

هیچی دیگه منتظرم یه دختر باایمان و نجیب و بااخلاق و خانواده دار دست مامان و باباشو بگیره 

بیاد خواستگاریم!!!!!!

+++++++++


243
سه شنبه 5 فروردین1393 2:5 دُختـَــر بـَهــآر

سلام به همه ی خوجلا..

اینجانب از تهران هم اکنون واستون پست میزارم!!!

خیلی بی مرامیدآ!!!!من این چن وخت زیاد اپ نمیکردم شما چرا نمیومدید؟؟؟

حالا بیخیال!!تعطیلات چقده خوبه!!من هنوز هیچکدوم از تکلیف های عیدو مکلف نشدم!!

اصن حسش نیس خو...کی حوصله  داره بشینه تو این 15 روز فیـــــــــــزیــــــــــک بخونه!!!

بعدشم بره دوروز پشت سر هم امت فیزیک بده...ریدم تو روحت!

مخصوصا منی که الان اینقده دچار بحرانم!

داغونم داغون!همین امشب به سمت داغونی کشیده شدم و کلا ریده شد تو حالم!

منم تو فکرم ریدم تو روحش و حالش و هیکلش!

پشت تلفن که قشنگ سه کیلو ریدم به خودم!

فک کن دفعه ی اول باهاش صوبت کنی!!اونم قشنگ توام با داد و عصبانیت برینه به هیکلت !تازشم بگه دارم باهات محترمانه حرف میزنم!

فک کن بی احترامش چیه!!!

اخه بگو عن تو اگه میدونستس من کیم که ریده بودی به خودت پشت تلفن!!!!!

اخ خدااااااا!

حضرت حافظم که میگه احترام بیشتری بهش بذار!!!

از این محترمانه تر!!؟؟؟

من که کلا پایین بالای افرادی که قصد ایجاد تعامل داشتنو یکی میکردم و 1 ماه کمه کم اسکولشون میکردم تا حالا اینجوری یکی نشده بودم!!!

دقیق یک دقیقه پشت تلفن سکوت برقرار بود!!!البته از جانب منا!!از اون طرف خیلی با احترام داش ریده میشد بهم!!!

وحشتناک ترسیده بودم اعتراف میکنم ب این مسئله!هنوز بش فک میکنم قلبم تن تن میزنه!!

میگه اصن من غلط کردم برداشتم شما اشتباه گرفتی!!!

چی بگم دیگه!!ولی حداقل از یه چیز مطمئن و اندکی خوشحالم!!!!!!!!!

خیلی هم خوابم میاد میخوام برم بکپم ولی منتظر پایتختم!!!!!

خیلی توپه!!

خلاصه که .... هیچی دیگه واسم دعا کنید!!!موچکر و بدر.د!!!